Home

Europees depositogarantiestelsel

Het bestaan van de nationale wettelijke depositogarantiestelsels weerspiegelt de politieke wil binnen de Europese Unie om spaargelden te beschermen in het geval van een bankfaillissement. Alle depositogarantiestelsels zijn op Europees niveau geharmoniseerd, zodat overal binnen de EU dezelfde hoge standaard wordt geboden De nationale depositogarantiestelsels binnen Europa zijn afgelopen jaren verder op elkaar afgestemd. Sinds eind 2010 is het dekkingsniveau voor de gehele Europese Unie vastgesteld op € 100.000. Elk land moet die garantie zelf waar kunnen maken Een depositogarantiestelsel in een lidstaat waarin een kredietinstelling bijkantoren heeft gevestigd, moet deposanten namens het stelsel informeren en terugbetalen in de lidstaat die aan de kredietinstelling vergunning heeft verleend. Waarborgen zijn nodig om zeker te stellen dat het depositogarantiestelsel dat deposanten terugbetaalt, van het depositogarantiestelsel in de lidstaat van herkomst de nodige financiële middelen en instructies ontvangt voorafgaande aan de terugbetaling. Het.

Een Europees deposito­verzekerings­stelsel zou een sterkere en uniformere verzekerings­dekking voor alle kleine deposito­houders in de bankenunie opleveren dan de bestaande nationale garantie­stelsels nu kunnen bieden. Dat zou het vertrouwen van depositohouders aanwakkeren en ervoor zorgen dat er tussen alle banken in de bankenunie een gelijk speelveld heerst, met als resultaat meer. Het depositogarantiestelsel moet in staat zijn terdege getoetste aanspraken van deposanten op uitkeringen in verband met niet-beschikbare deposito's te honoreren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de bevoegde autoriteiten tot de in artikel 1, punt 3, onder i), bedoelde vaststelling overgaan of de rechterlijke instantie de uitspraak als bedoeld in artikel 2, punt 3, onder ii), doet Bijdragen van het depositogarantiestelsel in de afwikkelingsfinanciering. 1. De afwikkelingsautoriteit kan het MREL verlagen om rekening te houden met het bedrag dat een depositogarantiestelsel naar verwachting zal bijdragen in de financiering van de voorkeursafwikkelingsstrategie in overeenstemming met artikel 109 van Richtlijn 2014/59/EU. 2. De omvang van een dergelijke verlaging is gebaseerd op een geloofwaardige beoordeling van de potentiële bijdrage van het depositogarantiestelsel, en

er wordt nog onderhandeld over een Gemeenschappelijk Depositogarantiestelsel. Dat is een soort verzekeringsfonds voor spaartegoeden dat moet garanderen dat spaarders hun geld tot een bepaald maximumbedrag terugkrijgen als een bank failliet gaat Het depositogarantiestelsel moet in staat zijn terdege getoetste aanspraken van deposanten op uitkeringen in verband met niet-beschikbare deposito's te honoreren binnen een termijn van twintig werkdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de bevoegde autoriteiten tot de in artikel 1, punt 3, onder i), bedoelde vaststelling overgaan of een rechterlijke instantie de uitspraak als bedoeld in artikel 1, punt 3, onder ii), doet; het vergaren en doorgeven van de accurate gegevens over deposanten. Depositobeschermingsregeling. Bij Belgische banken is uw geld, op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen, gewaarborgd tot 100.000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Als u meer dan dat bedrag aan spaargeld hebt, kunt u dat het best over verschillende banken spreiden Als een van de vele maatregelen bevatte dit hervormingspakket de vaststelling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad 16 en Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad 17, waarmee de prudentiële eisen voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen zijn aangescherpt

Depositogarantie in Europa - De veiligheid van je spaargel

Voor en tijdens de financiële crisis heeft het Europees Parlement opgeroepen over te gaan tot een meer geïntegreerd Europees toezicht teneinde op Unieniveau voor alle marktdeelnemers werkelijk gelijke marktvoorwaarden te creëren en rekening te houden met de toenemende integratie van de financiële markten binnen de Unie (namelijk in zijn resoluties van 13 april 2000 over de mededeling van. Poolse depositogarantiestelsel - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) Polen is wel onderdeel van de EU, maar er wordt niet met de Euro betaald. Het garantiebedrag voor spaargeld dat u onderbrengt bij bijvoorbeeld Alior Bank bedraagt daardoor wel € 100.000, maar zal bij aanspraak uitbetaald worden in Poolse zloty. Er ontstaat dus bij een faillissement van de bank een valutarisico. Portugees. Als een bank met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB per rekeninghouder maximaal €100.000. De opgebouwde rente wordt vergoed tot de dag van het faillissement. Bekijk de checklist van financiële producten die wel en niet onder het depositogarantiestelsel vallen. Tijdelijk extra bescherming - Wet tot omzetting van diverse bepalingen van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggings-ondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35. Bij een Europees depositogarantiestelsel zouden bevoegdheden naar een Europees niveau moeten worden gebracht, waarbij tevens op Europees niveau effectief toezicht zou moeten worden gehouden. Tevens zou moeten worden bepaald wat het toepassingsbereik zou zijn van het Europese stelsel. 47 x Het Nederlandse depositogarantiestelsel, een garantie voor de toekomst, Rapport van een tripartiete.

Dan heb je dus ook 2% rente, het staat maar 4 jaar ipv 10 jaar vast en het valt onder Europees depositogarantiestelsel. Dat lijkt me veiliger dan afhankelijk zijn van Dela. Ik verwacht dat Europa geen land laat omvallen, bij een individueel bedrijf als Dela weet je maar nooit. Antwoorden ↓ leegraag 7 december 2018 om 10:32. Je kan je geld best lang vast zetten, als je er maar op let dat het. Title 'Stabielere banken met Europees depositogarantiestelsel' Subject: VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de voorstellen van de Europese Commissie voor één Europees depositogarantiestelsel Het niet bestaan van een gereguleerd Europees depositogarantiestelsel is voor mij wel een van de zwaarst wegende redenen om geen deposito aan te houden bij een buitenlandse bank. In mijn risicoperceptie is er minder risico in Nederland dan daarbuiten. Daarnaast vind ik het fijn om direct bij een bank klant te zijn. Bij buitenlandse banken gaat dit vaak een stuk moeilijker en vind ik het de. depositogarantiestelsel en slaat vervolgens het door haar betaalde bedrag om over de deelnemende banken, naar rato van hun bedrijfsomvang. Binnen welke termijn moet er worden uitgekeerd? Het Nederlandse depositogarantiestelsel moet in principe binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag uitkeren. Deze maximale uitkeringstermijn van drie maanden is een Europese regel die dus ook geldt voor. 번역 API; MyMemory 정보; 로그인.

Raad voor Economische en Financiële Zaken; Motie; Motie van het lid Aukje de Vries over afwijzen van het gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie voor een Europees depositogarantiestelsel

Contextual translation of depositogarantiestelsel from Dutch into German. Examples translated by humans: einlagensicherung Een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel is in de voorbesprekingen voor de bankenunie in 2012 behandeld. English A common deposit insurance scheme was discussed in preliminary discussions of Banking Union in 2012 Europees Parlement EDIS Europees depositogarantiestelsel (European Deposit Insurance Scheme) ERK Europese Rekenkamer FMI financiëlemarktinfrastructuur (bijv. centrale tegenpartijen) FSB Raad voor financiële stabiliteit GAF gemeenschappelijk afwikkelingsfonds GAM gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme GAM-verordening verordening gemeenschappelij

Geldt er een depositogarantiestelsel voor alle banken in

Germany's finance minister has offered hope of a breakthrough in plans to create a full eurozone banking union by ending Berlin's opposition to a common scheme to protect savers' deposits Vertalingen in context van Depositogarantiestelsel alleen in Nederlands-Engels van Reverso Context: Geldt het Depositogarantiestelsel alleen voor meerderjarige personen

Depositogarantiestelsel Wat is er verder weer een hoop gebeurd in de wereld sinds ik mijn laatste column geschreven heb. Wat mij vooral opviel was dat er door de grote media werkelijk geen enkele aandacht is besteed aan het feit dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie bezig zijn de wetgeving rondom het depositogarantiestelsel aan te passen In zijn toelichting schrijft Lelieveldt dat het depositogarantiestelsel een zaak is voor de Europese Commissie, Raad van Ministers van de EU (in dit geval de Ecofin Raad van de ministers van Financiën) en het Europees Parlement. Deze instellingen maken de richtlijnen die vervolgens via nationale wetgeving geïmplementeerd worden. Het is dus niet zo dat de ECB hier zelf veranderingen in aan. Een depositogarantiestelsel (DGS) biedt een bepaalde bescherming voor de tegoeden van de rekeninghouders als een bank failliet gaat. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben op de een of andere manier een depositogarantiestelsel, om te voldoen aan Europese richtlijnen. Het Nederlandse depositogarantiestelsel is geregeld in de Wet op het financieel toezicht, die op 1 januari 2007 van kracht werd Een derde pijler, het Europees depositogarantiestelsel (EDIS), is een wetgevingsprioriteit voor 2021. Rechtsgrond. Artikel 114 en artikel 127, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Doelstellingen. De bankenunie is een essentiële aanvulling van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de interne markt, waarmee de bevoegdheid op het gebied van toezicht. Het Depositogarantiestelsel (DGS) is Europees geregeld. Het depositogarantiestelsel beschermt spaarders als een bank onverhoopt failliet mocht gaan. In dat geval zijn spaartegoeden tot € 100.000 per rekeninghouder gegarandeerd. Daarmee draagt het DGS bij aan het vertrouwen van spaarders in de banken. Sinds juli 2015 geldt een nieuwe Europese richtlijn voor de garantie van spaartegoeden. In.

1 Inleiding. In Nederland bestaat er een depositogarantiestelsel dat beoogt depositohouders - rekeninghouders/spaarders - te compenseren als een bank niet in staat is te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit deposito's. 1 x Zie over het depositogarantiestelsel: J.M. van Poelgeest & M. Kuilman, Het depositogarantiestelsel in Europees perspectief, O&F 2009/3, p. 44-62 Het depositogarantiestelsel is één van de drie pijlers van de Europese bankenunie. Daarin wordt ook het toezicht op en de eventuele afwikkeling van banken op Europees niveau geregeld

EUR-Lex - 32014L0049 - EN - EUR-Le

 1. Denk bijvoorbeeld aan de regels voor een Europees depositogarantiestelsel (EDIS) uit 2015. Daarover is nog steeds geen politiek besluit over genomen. Het afgelopen jaar had de EC de handen vol aan corona-noodmaatregelen, het herstelfonds, Brexit en het Europese budget. Desondanks presenteerde de commissie een hele reeks aan actieplannen, onder meer op het gebied van digital finance, anti.
 2. Depositogarantiestelsel 2012 en 2013 Dat betekent, dat u, als u spaart bij een bank in Nederland, die volledig onder het depositogarantiestelsel valt, ook veilig kunt sparen. Of u nu kiest voor een grootbank in ons land, zoals de Oranje spaarrekening van de ING bank bank. Bij Icesave hebben we vele problemen gezien, doordat deze bank onder twee.
 3. Ik acht het Europees depositogarantiestelsel wel veilig, omdat ik verwacht dat Europa niet snel zal laten gebeuren dat een lidstaat omvalt. Bij inleggen buiten Nederland let ik op 2 punten: Het spaargeld moet onder het Europees depositogarantiestelsel vallen; Het land moet de euro als betaalmiddel hebben ; Mocht een bank in een lidstaat onverhoopt omvallen, dan zorgt de overheid van het land.

Europese bankenunie. - Hoofdinhoud. De bankenunie moet leiden tot een Europees toezicht op banken en een gezamenlijke aanpak voor banken die in financiële problemen komen. De belangrijkste banken in de eurozone staan onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). Alle landen die de euro als betaalmiddel hebben doen mee aan de bankenunie. Er is een Europees depositogarantiestelsel, wat betekent dat je tot een ton aan spaargeld terugkrijgt op het moment dat een (aangesloten) bank failliet gaat. Dat geld moet uit een pot van de overheid komen, die wordt gevuld door de banken in dat land. En daar kan wel een risico bestaan: niet alle landen zijn net zo kredietwaardig als Nederland. En zelfs al krijg je je geld terug, dan ben je. Tot €100.000 gedekt door Europees garantiestelsel. Je kunt kiezen voor een looptijd van 12 tot 120 maanden en voor een depositobedrag tussen 1.000 en 100.000 euro. De hoogte van de rente hangt af van de looptijd en ligt ergens tussen de 1.00% en 1.50%. Omdat Estland lid is van de Europese Unie is je spaargeld beschermd tot €100.000 door het Europees depositogarantiestelsel. Daarnaast is er.

Checklist producten depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met je geld gebeurt als je bank failliet gaat. Als een bank met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB een bedrag per rekeninghouder van maximaal €100.000 In deze mededeling gaat de Europese Commissie in op de oprichting van een Europees Depositogarantiestelsel, European Deposit Insurance Scheme (EDIS), als derde pijler van de bankenunie. Hiermee wil de Commissie een verdere stap naar een volwaardige bankenunie zetten, die ertoe moet leiden dat Europese spaarders beter beschermd worden (tot een deposito-bedrag van 100.000 euro), ongeacht het EU. Het derde en laatste onderdeel van de beoogde Europese bankenunie is een Europees depositogarantiestelsel (DGS). Dit garandeert spaardeposito's tot maximaal 100.000 euro en moet eventuele toekomstige bankruns voorkomen. Wat verandert er? Momenteel is elk EU-land nog zelf verantwoordelijk voor het eigen depositogarantiestelsel. Heeft een bank te weinig geld om spaardeposito's tot een bedrag van.

Nieuwe stappen in de bankenunie: risicovermindering en

 1. ste een jaar vast staat. Als bank hechten we het grootste belang aan de veiligheid van uw spaargeld. Graag leggen we nog eens uit hoe.
 2. Depositogarantiestelsel: Portugese Republiek: Maximaal gedekte bedrag: € 100.000 per depositohouder per bank* Uitbetalingstermijn: 7 Werkdagen: Uitbetalingsvaluta: Euro: Uitbetalingsvorm: Gecommuniceerd bij aanvang procedure: Uitvoerende instantie: Het garantiefonds of een door het fonds aangewezen bank gevestigd in Portugal: Volmachtverlening : U hoeft niet zelf naar Portugal te reizen. U.
 3. Tot €100.000,- gedekt middels Europees depositogarantiestelsel; Nederlandse bank; Actieve monitoring van frauduleuze transacties ; Systemen worden voortdurend getest op veiligheid; Knab is een Nederlandse internetbank die verschillende extra veiligheidsmaatregelen neemt. Zo weert de bank bijvoorbeeld actief frauduleuze transacties en zijn de mobiele applicatie en internetbankieren omgevingen.
 4. SRM) en het op het ogenblik besproken Europees depositogarantiestelsel (EDIS - European Deposit Insurance Scheme). Deze drie pijlers rusten op het fundament van het gemeenschappelijk reglement (single rulebook), dat geldt voor alle EU-landen. Het Europees bankentoezicht streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de veiligheid en soliditeit van kredietinstellingen en de stabiliteit van het.
 5. Tuomas Saarenheimo, de voorzitter van de werkgroep op hoog niveau inzake het Europees deposito­verzekeringsstelsel (EDIS), gaf uitleg bij de openstaande punten in het stappenplan om tijdig en eensgezind de bankenunie te voltooien. Op de Eurotop van december 2020 was gevraagd om hierover verslag uit te brengen. Ons bankenstelsel heeft tot dusver zijn veerkracht in het coronatijdperk bewezen.

EUR-Lex - 31994L0019 - EN - EUR-Le

Europees depositogarantiestelsel sluitstuk van bankenunie Garantiestelsel is sluitstuk bankenunie. Politiek is een Europees depositogarantiestelsel nog ver weg, want zo'n stelsel... Nieuwe ' trouble shooter'. In antwoord op de crisis wordt momenteel toezicht op Europese schaal in de steigers gezet.. Europees Systeem voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een specifiek gebied dient te worden toegepast. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 voor wie richtsnoeren gelden, dienen hieraan te voldoen door deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen. hEt BElgischE dEpositogarantiEstElsEl vanuit EEn EuropEEs pErspEctiEf beschikken immers over een ruime keuze aan stelsels die uiteenlopen wat dekking, financiering en administratieve regels betreft(1). vOOrDelen Om te beginnen, zijn er een aantal voordelen die te maken hebben met het feit dat de tegoeden van de depositohouders worden beschermd Europees Parlement - Observatiepost wetgeving. Overzicht van lopende wetgevingsprocedures in het Europees Parlement. Stand van zaken voor nieuwe wetgevingsvoorstellen. Database van interinstitutionele wetgevingsprocedures. Voorbereidende documenten (EUR-Lex) Toegang tot alle voorbereidende documenten op het gebied van wetgeving en begroting . Zie ook. Recente besluiten van de Commissie over. Wie spaargeld bij een bank plaatst, heeft de garantie dat hij zijn tegoeden tot minstens 100.000 euro kan recupereren, mocht zijn financiële instelling over de kop gaan. Daarvoor zijn in elke lidstaat van de Europese Unie depositogarantiesystemen opgezet. In de praktijk is het echter niet altijd zichtbaar wie zich borg heeft gesteld. In België zijn banken actief die vallen onder de.

EUR-Lex - 32016R1450 - EN - EUR-Le

Het Europees systeem van rekeningen ESR 2010 dat ten grondslag ligt aan de gegevens van het eurogebied komt in grote lijnen overeen met het SNA 2008, hoewel het in sommige gevallen gedetailleerder kan zijn. Het proces van herstructurering van het bankwezen in het eurogebied na de crisis zet zich in een geleidelijk tempo door, maar de beperkte binnenlandse en grensoverschrijdende consolidatie. - EDIS (Europees Depositogarantiestelsel) 4/ Monetair beleid - Euro en EMU (Economische Monetaire Unie) - QE (Kwantitatieve Geldverruiming) 5/ Buitenlandse handel - Brexit - Buitenlandse handel - TTIP (Vrijhandelsakkoord EU-VSA) 6/ Asiel - migratie - inburgering- Migratie - Asiel - Inburgering - Vluchtelingencrisis. 7/ Veiligheid - buitenlands beleid- Veiligheid. 8/ Institutioneel. Sinds 1978 kent ons land een zogeheten Depositogarantiestelsel (DGS). Decennialang leidde dit een stil en relatief anoniem bestaan, totdat het in 2005 werd geactiveerd bij het faillissement van Bank van der Hoop. In de crisis van 2008 kwam het DGS verder in het middelpunt van de belangstelling te staan, toen ook in ons land meerdere banken moesten worden gered, waarbij in een aantal gevallen. Het kabinet ziet een Europees depositogarantiestelsel als sluitstuk van de bankenunie. Eerst is verdere harmonisatie van regelgeving voor banken nodig (single rulebook) en dient de bankenunie zich voldoende te hebben bewezen. Het kabinet constateert dat EDIS gepaard gaat met verdergaande risicodeling, terwijl diverse elementen van de bankenunie nog niet zijn geïmplementeerd en zij zich nog. Een depositogarantiestelsel op Europees niveau moet dat voorkomen. Waarop hangt het nu nog? In Nederland, maar vooral in Duitsland, is er weerstand tegen zo'n Europees depositogarantiestelsel

Europese bankenunie - Europa N

Een Europees DGS [Depositogarantiestelsel] is noodzakelijk om de sterke wisselwerking tussen banken en overheden, die als achtervang voor de deposito's van banken opereren, te verminderen. Zolang deze wisselwerking nog intact blijft, bestaat het risico van een bankrun op een noodlijdende bank in het ene land, waarbij spaarders hun deposito's verplaatsen naar banken in andere landen met. Veel landen willen echter dat ook de andere pijlers - een Europees depositogarantiestelsel en regels over de afwikkeling van grote banken - uitgewerkt zijn. Lees ook. IMF-directeur: Griekenland.

EUR-Lex - 32009L0014 - EN - EUR-Le

Duitse minister maakt opening voor Europees depositogarantiestelsel. Komt er dan toch nog schot in de onderhandelingen over een Europees systeem voor de bescherming van spaartegoeden? Duitsland. die zich mogelijk zullen ontwikkelen tot een gemeenschappelijk Europees depositogarantiestelsel. Het was in wezen een politiek besluit, in oktober 2013 door de Europese wetgevers (de EU-Raad en het Europese Parlement) genomen, om het SSM op te richten en toezichtstaken aan de ECB toe te vertrouwen. De ECB was vereerd met deze nieuwe rol en heeft zich gecommitteerd aan het vervullen van de. De staking diensten zijn geen onderdeel van een nationaal depositogarantiestelsel, een Europees depositogarantiestelsel of op enige andere wijze verzekerd. U bent enkel gerechtigd om gebruik te maken van onze staking diensten met digitale valuta's welke u initieel heeft gekocht of verstuurd naar uw Bitvavo account met als voornemen om te gaan handelen op het Bitvavo platform. Meer informatie. Door Sander Loones op 25 oktober 2017, over deze onderwerpen: CMU (Kapitaal Markten Unie), EDIS (Europees Depositogarantiestelsel), EFSI (Jucnkers investeringsfonds), Euro en EMU (Economische Monetaire Unie), Europees beleid. Een tweede leven voor de euro. Voor Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA) zijn er helemaal geen nieuwe instellingen of postjes nodig om de muntunie behoorlijk te. Betreft: PCE/PEC — ESM wordt gebruikt om individuele banken te financieren. Het Europees depositogarantiestelsel Schriftelijk antwoord 1. In uw persbericht van vandaag 26 juni 2012 stelt u voor dat het ESM o.a. moet kunnen worden ingezet om failliete banken te redden. Het doel van het ESM was echter om lidstaten financieel te helpen, niet individuele banken. Betekent dit dat het Verdrag nu.

Depositobeschermingsregeling Vlaanderen

De staking diensten zijn niet verzekerd en zijn geen onderdeel van een nationaal en Europees depositogarantiestelsel. Beveiligingsmaatregelen. In crypto handelen brengt veel risico met zich mee. Niet alleen financieel, maar denk ook bijv. aan hackers of handelaren met te weinig ervaring die niet weten wat ze aan het doen zijn. Dat risico ligt niet alleen bij de handelaar, maar ook bij de. andere belangrijke onderwerpen: een volledig geharmoniseerd Europees depositogarantiestelsel is van essentieel belang bij het voltooien van het kader voor de bankenunie, evenals andere dossiers zoals het gemeenschappelijk achtervangmechanisme voor het GAF en liquiditeit bij afwikkeling. Bovendien blijven we streven naar de harmonisatie van de insolventieregelingen voor banken, wat moet leiden. Europees depositogarantiestelsel Dit betreft een DGS op Europees niveau. Europees Investeringsfonds Dit fonds heeft als doel om de kredietvoorziening van het midden- en kleinbedrijf in de EU te ondersteunen. Europees Paspoort Hiermee wordt gedoeld op het verschijnsel dat de bankvergunning van banken, als zij eenmaal zijn toegelaten als bank in één van de lidstaten van de EU, dient als. Een Europees depositogarantiestelsel voor spaartegoeden is de laatste pijler van de bankenunie. Deze bestaat uit het toezicht op banken, regels voor het omgaan met faillissementen voor banken en het beschermen van spaarders. print. Esther de Lange. Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Economische- en Monetaire zaken. Europees Systeem voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een specifiek gebied dient te worden toegepast. EBA verwacht dan ook van alle autoriteiten aangewezen en depositogarantiestelsels tot wie deze richtsnoeren zijn gericht, dat zij hieraan voldoen. Aangewezen autoriteiten en depositogarantiestelsels tot wie de richtsnoeren zijn gericht, ze dienen hieraan te voldoen.

Geld in het buitenland sparen - Ontvang je dan een hogere

EUR-Lex - 52016PC0850 - EN - EUR-Le

Perscommuniqué - Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief. 06 december 2010 00:00. Artikel gepubliceerd in het Economisch Tijdschrift van december 2010. Een depositogarantiestelsel beschermt tot op zekere hoogte de tegoeden van de deposanten op het ogenblik dat een financiële instelling de terugbetaling ervan niet. De Europese Commissie wil dat de EU-landen vaart maken met een gezamenlijk depositogarantiestelsel. Daarmee worden de tegoeden van spaarders in de hele EU tot 100.000 euro beschermd. Het stelsel. Het Europees depositoverzekeringsstelsel zou in alle fasen worden beheerd door de afwikkelingsraad samen met de deelnemende depositogarantiestelsels of, wanneer een depositogarantiestelsel niet zichzelf beheert, de nationale aangewezen autoriteit die verantwoordelijk is om het betrokken deelnemende depositogarantiestelsel te beheren (artikel 2, lid 2, tweede alinea). Het.

EUR-Lex - 32010R1093 - EN - EUR-Le

overwegende dat een Europees depositogarantiestelsel ooit bedoeld was als sluitstuk van de bankenunie, maar de sluitstuk-fase op basis van deze constateringen nog niet aan de orde is; verzoekt de regering, het gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie voor EDIS nu af te wijzen, en gaat over tot de orde van de dag Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de. Regio's Naar de voltooiing van de bankenunie 1. Achtergrond. In het verslag van de vijf voorzitters van 22 juni 2015 1 en de follow-upmededeling van de Commissie van 21 oktober 2015 2 wordt een plan beschreven voor het verdiepen van.

€5Nieuwe spaarproducten ook in Tsjechië | Het Tsjechisch ForumStruisvogelij: 2009

De president van de Europese Centrale Bank (ECB) - Mario Draghi - heeft in een toespraak voor het Europees Parlement aandacht besteed aan zijn wens voor een Europees depositogarantiestelsel. Daarin zouden de eurolanden gezamenlijk de spaartegoeden van hun banken garanderen. Slechte leningen in Zuid-Europa . Landen in Noord- en West-Europa zijn tegen een gezamenlijk depositogarantiestelsel. voer eindelijk een Europees depositogarantiestelsel in, dat burgers in alle landen beschermt als hun bank omvalt, betaald door de banksector zelf; stel een limiet aan de hoeveelheid. Europees depositogarantiestelsel gaat nog wel even duren Eerst maatregelen om risico's banken te verminderen Door: Redactie, 16:13, 17 juni 2016 . Eerst maatregelen om risico's banken te verminderen. tweet ; delen ; delen ; delen De EU-landen stellen verdere onderhandelingen over een gemeenschappelijk Europees depositogarantiestelsel uit. Eerst willen de ministers van Financiën vooruitgang.

 • How to double your money illegally.
 • Pokémon Center Europe.
 • Offshore windpark nordsee karte.
 • Underhållsbidrag delad vårdnad.
 • Bitfinex Gebühren.
 • Dollarstore Marknadschef.
 • Xkcd gerontology.
 • Företagsekonomi 1 uppgifter.
 • TraderFox vs Guidants.
 • OGN Coin USD.
 • Dr K incel.
 • Swingby price prediction Reddit.
 • Varför är lagen viktig ur brottsförebyggande synpunkter?.
 • Crypto mining what are shares.
 • G2play.
 • Deklarera försäljning av villa flera ägare.
 • Dogecoin kaufen Anleitung.
 • Vprognoze.
 • Offshore Jobs Quereinsteiger.
 • Kaufen Synonym.
 • DeutschlandCard App spiele.
 • O PCE erowid.
 • AWS Ethereum.
 • Mit girocard Online bezahlen Postbank.
 • Cash'em all freunde hinzufügen.
 • Geschäfte Westerland.
 • Diamyd Medical rapport.
 • Price prediction altcoins.
 • ERGO Versicherung Hotline.
 • Part time jobs in Oslo for English speakers.
 • Hero Wars Mobile server wechseln.
 • Aruba Cloud login.
 • Funny emoji combinations copy paste.
 • Market maker bot profit.
 • BCEE Edelmetalle.
 • Google Meet herunterladen.
 • Free money casino österreich.
 • Forex currency rates in Pakistan.
 • Android encryption without password.
 • Why is my car burning oil.
 • Lion Capital.